image1 image2 image3

Świetlica

Świetlica działająca przy Zespole Szkół Nr 15 w Bydgoszczy otwarta

 jest w godzinach 7.00- 17.00.

             Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawuje sześć wykwalifikowanych wychowawczyń z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.

Świetlica dysponuje trzema salami wyposażonymi w odpowiedni sprzęt i dostosowanymi do potrzeb dzieci. W salach znajdują się kąciki zainteresowań np. kącik zabaw konstrukcyjnych (lego, puzzle), czytelniczy, plastyczny, relaksu. Dysponujemy także mini salą zabaw z mega klockami piankowymi do zabawy. Świetlica systematycznie doposażana jest i wzbogacana o nowe gry, pomoce dydaktyczne i zabawki oraz sprzęt do zajęć sportowo-rekreacyjnych.

W trakcie codziennego pobytu w świetlicy, dzieci mają zapewnioną opiekę ze strony pedagogów, możliwość spożywania ciepłego posiłku, owoców oraz napojów, a także korzystania z podstawowych artykułów higienicznych.

Dzieci biorą udział w różnorodnych zajęciach, w których uczestnictwo oparte jest na zasadzie wyboru i dobrowolności. Są to m.in.: zajęcia czytelnicze, plastyczno-techniczne, sportowo-rekreacyjne, teatralne, ruchowo-umuzykalniające, zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie. W trakcie zajęć dzieci mają okazję pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności, realizować swoje potrzeby, zamiłowania i zainteresowania; uczą się współżycia w grupie rówieśniczej i bezkonfliktowego rozwiązywania problemów.

Największym zainteresowaniem dzieci cieszą się zajęcia plastyczne. Wychowankowie chętnie i z entuzjazmem tworzą rozmaite prace, zwłaszcza jeżeli sięgają po inne materiały niż zawsze używane. Dlatego prócz zwykłego malowania czy rysowania, proponujemy dzieciom zajęcia plastyczne, które są bardziej atrakcyjne dla dzieci i wymagają ich kreatywnego zaangażowania w ich wykonanie. I tak powstają wspaniałe prace z wykorzystaniem takich technik plastycznych jak m.in.:

- witraże na folii, wycinanki witrażowe, collage, decoupage, stemplowanie liśćmi, kirigami, orgiami, wydzieranki, wyszywanki, rzeźby z masy solnej, plasteliny, modelowanie z folii aluminiowej i masy papierowej oraz różnorodne prace czy ozdoby z wykorzystaniem naturalnych surowców. Każda inicjatywa dzieci i chęć udziału w zajęciach jest dostrzegana i nagradzana a prace wychowanków są eksponowane w świetlicy i na terenie szkoły.

            Systematycznie prowadzone są także zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają także możliwość uczestniczenia

w zajęciach organizowanych przez nauczycieli (np. kółko przyrodnicze, zajęcia czytelnicze w bibliotece szkolnej, zajęcia sportowe na boisku i sali gimnastycznej, zajęcia komputerowe i in.).

Świetlica szkolna uczestniczy również aktywnie w życiu szkoły poprzez np. przygotowanie oprawy plastycznej na uroczystości dla klas I-III, czy pomoc w organizowaniu imprez przez Samorząd Uczniowski.

W świetlicy organizowane są różnorodne akcje, wystawy i  konkursy tj.:

1. Konkursy plastyczne dla kl.1-3: „Barwy Jesieni”, „Witaj wiosno”, „Zimowe krajobrazy”, „Moje miasto Bydgoszcz”;

2. Turnieje wiedzy nt. pór roku;

3. Kiermasze kartek i ozdób świątecznych ;

4. Organizowanie poczty walentynkowej (we współpracy z SU);

4. Loteria fantowa z której dochód przeznaczony jest na WOŚP.

Aktywizujemy także dzieci do udziału w różnorodnych konkursach organizowanych przez ośrodki kulturalno-oświatowe na terenie miasta i okolic (np. Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku, Miejskie Domy Kultury, Pałac Młodzieży, Dom Kultury w Dobrczu).

            Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci z klas I-III rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić im opieki  przed i po ukończeniu przez nie zajęć lekcyjnych.

Podstawą przyjęcia dziecka jest wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka (załącznik nr 1) oraz odpowiedniego upoważnienia (załącznik nr 2) w przypadku odbioru ucznia przez osoby inne niż rodzice (starsze rodzeństwo, opiekunowie prawni). Dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę po uprzednim dostarczeniu stosownego oświadczenia (załącznik nr 3).

        Przed podpisaniem Karty zgłoszenia dziecka, prosimy rodziców o dokładne zapoznanie się z informacjami w niej zawartymi. Dziecko uczęszczające do świetlicy musi mieć koniecznie obuwie na zmianę, które można pozostawić w przeznaczonych do tego szafkach. Mile widziany jest udział rodziców w zapoznaniu dziecka z wewnętrznym Regulaminem Świetlicy (załącznik nr 4), którego przestrzeganie ułatwi mu z pewnością prawidłowe funkcjonowanie w grupie świetlicowej.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

REGULAMIN ŚWIETLICY


1. Po zakończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i obecność zgłaszamy wychowawcy.
2. Używamy zwrotów grzecznościowych - Dzień Dobry, Do Widzenia, Przepraszam, Dziękuję, Proszę, Słucham.
3. Chętnie bierzemy udział w zajęciach.
4. Szanujemy sprzęt, gry, zabawki, bo to jest nasza wspólna własność.
5. Po zakończonych zajęciach lub zabawie, odkładamy wszystko na swoje miejsce.
6. Bawimy się w zgodzie, nie sprawiamy swoim zachowaniem przykrości koleżankom, kolegom i wychowawcom.
7. W czasie przeznaczonym na naukę, zachowujemy ciszę tak, aby nie przeszkadzać innym.
8. Jemy i pijemy w wyznaczonym miejscu.
9. W czasie spożywania posiłków zachowujemy się kulturalnie.
10. Dbamy o higienę osobistą i porządek w świetlicy.
11. Pomagamy sobie w rozwiązywaniu codziennych problemów i otaczamy opieką młodsze koleżanki i kolegów.
12. Nosimy obuwie zmienne.
13. Dbamy o ustawienie tornistrów w świetlicy.
14. Każde wyjście ze świetlicy zgłaszamy wychowawcy.

 

   

PARTNERZY

2017  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy